Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

I. Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng

Trong ba điểm thẳng hàng, có một điểm và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

Chú ý:

Với ba điểm A, B,C như hình sau ta có:

+ Điểm B nằm giữa hai điểm A và C.

+ Hai điểm A và B nằm cùng phía đối với điểm C.

+ Hai điểm B và C nằm cùng phía đối với điểm A.

+ Hai điểm A và C nằm khác phía đối với điểm B.

II. Tia

- Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc O.

- Hai tia \(Ox\) và \(Oy\) là hai tia đối nhau.

Chú ý:

- Khi đọc (hay viết) tên một tia, phải đọc (hay viết) tên gốc trước.

- Khi điểm \(B\) thuộc tia \(Am\) thì tia \(Am\) còn gọi là tia \(AB\)

- Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau.

- Hai tia $Ox,Oy$ đối nhau. Nếu điểm $A$ thuộc tia $Ox$ và điểm $B$ thuộc tia $Oy$ thì điểm $O$ nằm giữa hai điểm $A$ và $B.$

- Hai tia trùng nhau có cùng gốc và có một điểm chung khác gốc.

Nghĩa là nếu điểm \(A\) thuộc tia \(Ox\,\left( {A \ne O} \right)\) thì hai tia \(Ox\) và \(OA\) trùng nhau.

Nhận xét:

- Nếu hai tia \(OA\) và \(OB\) đối nhau thì điểm \(O\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\)

- Ngược lại, nếu điểm \(O\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\) thì:

+ Hai tia \(OA;OB\) đối nhau

+ Hai tia \(AO;AB\) trùng nhau; hai tia \(BO;BA\) trùng nhau

Luyện bài tập vận dụng tại đây!