Động vật (tiếp theo)

I. Vai trò của động vật

+ Cung cấp nguồn thực phẩm.

 

 

+ Hỗ trợ con người trong lao động, giải trí, bảo vệ, an ninh,...

 

 

II. Tác hại của động vật trong đời sống

+ Gây bệnh, trung gian truyền bệnh cho người, thực vật và động vật khác.

 

 

+ Phá hoại mùa màng, công trình xây dựng.

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!