Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song

a) Hai đường thẳng song song

- Nếu hai đường thẳng không có điểm chung nào, ta nói rằng hai đường thẳng đó song song với nhau.

a và b song song với nhau

Kí hiệu: \(a//b\)

b) Hai đường thẳng cắt nhau

- Nếu hai đường thẳng chỉ có một điểm chung, ta nói rằng hai đường thẳng đó cắt nhau. Điểm chung được gọi là giao điểm của hai đường thẳng.

a và b cắt nhau tại P

P gọi là giao điểm.

c) Hai đường thẳng trùng nhau

Đường thẳng AB và đường thẳng BC trùng nhau.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!