Hạt và các bộ phận của hạt

1. Các bộ phận của hạt

các bộ phân của hạt

- Hạt gồm 3 bộ phận chính:

+ Vỏ hạt

+ Phôi hạt gồm: lá mầm, thân mầm, chồi mầm và rễ mầm

+ Chất dự trữ

2. Phân biệt hạt 2 lá mầm và hạt 1 lá mầm

Hạt phân chia thành 2 nhóm:

- Hạt của cây hai lá mầm: phôi của hạt có 2 lá mầm. Ví dụ: cây đỗ đen, cây lạc, cây bưởi, cây cam, cây mít…

- Hạt của cây một lá mầm: phôi của hạt có 1 lá mầm. Ví dụ: cây ngô, cây lúa, cây kê …

các bộ phân cây một và hai lá mầm

3. Cách xác định hạt của cây là hạt 1 lá mầm hay hạt 2 lá mầm

- Cách 1: dùng dao bóc vỏ của hạt → tách hạt ra làm 2 → dùng kính lúp quan sát số lá mầm của hạt

- Cách 2: mang hạt đi gieo xuống đất

+ Lá đầu tiên xuất hiện là 1 lá thì là cây 1 lá mầm 

sự nảy mầm của hạt ngô

+ Lá đầu tiên xuất hiện là 2 lá thì là cây 2 lá mầm

sự nảy mầm của hạt đậu

Luyện bài tập vận dụng tại đây!