Hình có trục đối xứng

I. Thế nào là một hình có trục đối xứng

Các hình có tính chất:

Có một đường thẳng chia hình thành hai phần bằng nhau mà nếu “gấp” hình theo đường thẳng thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Được gọi là hình có trục đối xứng và đường thẳng là trục đối xứng của nó.

Ví dụ: Các hình sau là các hình có trục đối xứng

II. Trục đối xứng của một số hình phẳng

1.

Đoạn thẳng AB là hình có trục đối xứng và trục đối xứng là đường thẳng d đi qua trung

điểm 0 của đoạn thẳng AB và vuông góc với AB.

2.

Đường tròn là hình có nhiều trục đối xứng và mỗi trục đối xứng là một đường thẳng đi tâm của nó

3.

Mỗi đường chéo là một trục đối xứng của hình thoi.

Mỗi đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh đối diện là một trục đối xứng của hình chữ nhật.

4.

Hình thang cân có 1 trục đối xứng là đường thẳng a

Hình lục giác đều có 6 trục đối xứng là các đường thẳng m, n, p, q, r, s.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!