Hướng dẫn tự học bài 10

1. Tìm đọc thông tin về một số sự kiện văn hoá, thể thao, khoa học,... nổi bật ở trong nước và quốc tế; những bài viết nêu lên nguyên nhân và kết quả của các sự việc, sự kiện lớn trên báo chí và các phương tiện truyền thông hằng ngày.

2. Ghi chép lại những thông tin chính về một sự kiện mà em ấn tượng nhất; trình bày các thông tin ấy theo mối quan hệ nguyên nhân - kết quả.

3. Tóm tắt một số văn bản thông tin đã đọc; tìm một biên bản có thật và nhận xét sau khi đối chiếu với mẫu biên bản đã học trong Bài 10.