Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

I – KHỐI LƯỢNG RIÊNG – KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG

1. Khối lượng riêng

Khối lượng của một mét khối một chất gọi là khối lượng riêng của chất đó.

+ Kí hiệu của khối lượng riêng: \(D\)

+ Đơn vị của khối lượng riêng là: \(kg/{m^3}\)

2. Khối lượng của một vật theo khối lượng riêng

Khối lượng riêng của một chất được xác định bằng khối lượng của một đơn vị thể tích \(\left( {1{m^3}} \right)\) chất đó:

\(D = \dfrac{m}{V}\)  

II – TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

Trọng lượng của một khối mét khối của một chất gọi là trọng lượng riêng của chất đó.

+ Kí hiệu của trọng lượng riêng: \(d\)

+ Đơn vị của trọng lượng riêng: \(N/{m^3}\)

Trọng lượng riêng của một chất được xác định bằng trọng lượng của một đơn vị thể tích \(\left( {1{m^3}} \right)\) chất đó:

\(d = \dfrac{P}{V}\)

* Công thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng: \(d = 10D\)

Vì \(\left\{ \begin{array}{l}d = \dfrac{P}{V}\\P = 10m\\D = \dfrac{m}{V}\end{array} \right. \to d = 10D\)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!