Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

- Nguyên nhân: Nhà Đường cai trị hà khắc, áp đặt thuế khóa, lao dịch nặng nề.

  => Cuộc khởi nghĩa nổ ra.

- Diễn biến:

+ Từ Hoan Châu, khởi nghĩa lan rộng ra khắp các châu, huyện

+ Nhân dân khắp nơi hưởng ứng kể cả Champa, Chân Lạp,...tấn công Tống Bình, viên quan đô hộ phải chạy về nước.

+ Mai Thúc Loan chọn vùng Sa Nam (Nam Đàn) để xây dựng căn cứ.

+ Sau đó, ông xưng đế (Mai Hắc Đế), xây dựng thành Vạn An làm quốc đô.

 => Nền độc lập, tự chủ của dân tộc được duy trì trong gần một thập kỉ (713 - 722).

+ Năm 722, nhà Đường đem quân 10 vạn quân sang đàn áp.

- Ý nghĩa:

+ Thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!