Khởi nghĩa Phùng Hưng

- Nguyên nhân:

+ Giai đoạn nửa sau thế kỉ VIII, quyền thống trị của nhà Đường càng suy yếu, bên trong liên tiếp nảy ra các cuộc xung đột.

+ Tại thời điểm đó, tại khu đô hộ thì bọn chúng tăng cường áp lực, bóc lột người dân để gia tăng thêm sức lực và tiền của. Bọn chúng đẩy mạnh trưng thu các loại thuế các loại, mặc người dân đói khổ, lầm than khắp nơi.

- Diễn biến của khởi nghĩa Phùng Hưng:

+ Khoảng năm 776, Phùng Hưng cùng em là Phùng Hải họp quân khởi nghĩa ở Đường Lâm. Nhân dân các vùng xung quanh nổi dậy hưởng ứng và giành được quyền làm chủ vùng đất của mình.

+ Ít lâu sau, Phùng Hưng kéo quân bao vây phủ thành Tống Bình và chiếm được thành, sắp đặt việc cai trị đất nước.

+ Năm 791, nhà Đường đem quân sang đàn áp, dập tắt cuộc kháng chiến.

- Ý nghĩa:

+ Củng cố quyết tâm giành chính quyền.

+ Nhân dân tưởng nhớ Phùng Hưng, lập đền thờ và truy tôn là “Bố Cái Đại Vương”.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!