Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

1. Ký hiệu bản đồ.

- Ba loại kí hiệu thường được sử dụng để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ:

+ Kí hiệu điểm

+ Kí hiệu đường

+ Kí hiệu diện tích.

- Một số dạng kí hiệu được sử dụng để thể hiện đối tượng địa lí trên bản đồ:

+ Kí hiệu hình học

+ Kí hiệu chữ

+ Kí hiệu tượng hình.

 - Muốn đọc và sử dụng bản đồ, chúng ta cần đọc bảng chú giải để hiểu ý nghĩa của những kí hiệu đó.

2. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ.

-  Độ cao địa hình trên bản đồ được biểu hiện bằng thang màu hoặc đường đồng mức.

- Đường đồng mức là đường nối những điểm có cùng độ cao.

- Các đường đồng mức càng gần nhau thì địa hình càng dốc.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!