Kí hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng

a, Kí hiệu bản đồ

- Là các dấu hiệu quy ước, được sử dụng để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Lưu ý: “Kí hiệu bản đồ” trong bài không đồng nghĩa với “Phương pháp kí hiệu bản đồ”, mà được hiểu là việc thể hiện các đối tượng địa lí lên bản đồ.

- Kí hiệu bản đồ rất đa dạng, chủ yếu gồm 3 loại:

+ Kí hiệu điểm: biểu hiện sự vật, hiện tượng địa lí phân bố theo những điểm rất riêng biệt.

+ Kí hiệu đường: biểu hiện sự vật, hiện tượng địa lí phân bố theo chiều dài.

+ Kí hiệu diện tích: biểu hiện sự vật, hiện tượng địa lí phân theo diện tích.

Phân loại các kí hiệu

b) Bảng chú giải

Bảng chú giải

- Bảng chú giải: phần giải nghĩa các kí hiệu, thường được bố trí ở phần dưới hoặc những khu vực trống trên bản đồ.

- Thứ tự của kí hiệu trong bản đồ chú giải được sắp xếp phụ thuộc vào nội dung chính mà bản đồ thể hiện.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!