KĨ NĂNG VIẾT - UNIT 4

- Bài tập chọn đáp án gần nghĩa:

+ Xác định trong câu đã cho sử dụng thì nào trong tiếng Anh

+ Đọc qua một lượt để hiểu ý nghĩa của câu

+ Đọc các lựa chọn đã cho, xác định câu nào viết sai cấu trúc (thì, so sánh hơn, so sánh nhất, ...) thì loại luôn

+ Những câu còn lại thì xác định nghĩa của chúng

+ Lựa chọn câu có nghĩa gần với câu đã cho

- Bài tập sắp xếp:

+ Xác định chủ ngữ trong câu (Những từ in đậm chữ cái đầu, những danh từ)

+ Xác định động từ chính (chú ý về thì)

+ Những mảnh ghép còn lại thì sắp xếp theo những cụm từ cho hợp lý.

 

BÀI VIẾT

Đề bài:

Write a paragragh (about 100 words) to describe the place where you live. (The answer may vary)

(Em hãy viết một đoạn văn khoảng 100 từ để miêu tả về nơi em sống. Đáp án có thể  biến đổi)

Hướng dẫn cách viết:

Trả lời những câu hỏi bên dưới:

- Where do you live? (Em sống ở đâu?)

- What does it have? (Ở đó thì có những cái gì?)

- Where do the places locate? (Những địa điểm đó nằm ở đâu?)

- How is your neighbourhood? (Nơi em sống như thế nào? chật hẹp, yên bình hay ô nhiễm,)

- What is your feeling towards your neighbourhood? (Cảm xúc của em đối với nơi mình sống.)

Bài viết gợi ý:

My name is Natalie. I live in a small house in a town near California. There are many nice places in my town. There is a bakery in front of my house. It is the place I like the most because I can buy and enjoy many delicious types of bread there. Next to the bakery there is a green grocery store. I like this place too because I can buy lots of fresh fruits and vegetables there. They are good for my health. However, there is a train station behind my house. I don't like this place because it is so noisy and crowded. It is also quite polluted. Fortunately, the local authority is having a plan of growing trees around the station. It will reduce the pollution.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!