Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất

1. Lớp vỏ sinh vật.

 

              Sinh vật xâm nhập trong lớp đất đá, khí quyển, thuỷ quyển, tạo thành một lớp vỏ mới liên tục bao quanh Trái Đất. Đó là lớp vỏ sinh vật hay sinh quyển.

2. Các nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật, động vật.

a) Đối với thực vật

            -  Khí hậu là yếu tố tự nhiên có ảnh hưởng rõ rệt đến sự phân bố và đặc điểm của thực vật

            - Trong yếu tố khí hậu lượng mưa và nhiệt độ ảnh hưởng lớn tới sư phát triển của thực vật

            -  Ảnh hưởng của địa hình tới sự phân bố thực vật

            + Thực vật chân núi là rừng lá rộng

            + Thực vật sườn núi là rừng lá hỗn hợp

            + Thực vật sườn cao gần đỉnh là rừng lá kim

            + Nơi có khí hậu lạnh giá chỉ có thực vật địa y, rêu,...

            - Đất có ảnh hưởng tới sự phân bố thực vật. Các loại đất có chất dinh dưỡng khác nhau nên thực vật khác nhau.

b) Đối với động vật.

            - Khí hậu ảnh hưởng đến sự phân bố động vật trên Trái Đất.

            - Động vật chịu ảnh hưởng của khí hậu ít hơn vì động vật có thể di chuyển.

            Ví dụ: Rùa, chim di cư và gấu (ngủ đông),...

c) Mối quan hệ giữa thực vật và động vật.

            - Mối quan hệ chặt chẽ với nhau: có thực vật mới có động vật ăn cỏ, có động vật ăn cỏ mới có động vật ăn thịt.

         => Sự phân bố thực vật ảnh hưởng tới sự phân bố các loài động vật.

3. Ảnh hưởng của con người tới sự phân bố các loài động vật, thực vật trên Trái Đất

a) Tích cực

            - Mang giống cây trồng, vật nuôi từ nơi khác nhau để mở rộng sự phân bố.

            - Cải tạo nhiều giống cây trồng vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao.

b) Tiêu cực

            - Phá rừng bừa bãi ảnh hưởng tiêu cực thực vật, động vật mất nơi cư trú sinh sống.

            - Ô nhiễm môi trường do phát triển công nghiệp, phát triển dân số, dẫn đến thu hẹp môi trường sống sinh vật.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!