Lực - Hai lực cân bằng

I – LỰC

Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực

II – PHƯƠNG VÀ CHIỀU CỦA LỰC

Mỗi lực đều có phương và chiều xác định

III – HAI LỰC CÂN BẰNG

Nếu chỉ có hai lực tác dụng vào cùng một vật mà vật vẫn đứng yên, thì hai lực đó là hai lực cân bằng

Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng phương nhưng ngược chiều, tác dụng vào cùng một vật.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!