Lý thuyết về Các thành phần chính của câu

1. Lý thuyết

a. Phân biệt thành phần chính với thành phần phụ

Thành phần chính của câu là những thành phần bắt buộc phải có mặt để câu có cấu tạo hoàn chỉnh và diễn đạt được một ý trọn vẹn. Thành phần không bắt buộc có mặt được gọi là thành phần phụ.

b. Vị ngữ

- Vị ngữ là thành phần chính của câu có khả năng kết hợp với các phó từ chỉ quan hệ thời gian và trả lời cho các câu hỏi: Làm gì?, Làm sao?, Như thế nào? Hoặc Là gì?

- Vị ngữ thường là động từ hoặc cụm động từ, tính từ hoặc cụm tính từ, danh từ hoặc cụm danh từ.

- Câu có thể có một hoặc nhiều vị ngữ.

c. Chủ ngữ

- Chủ ngữ là thành phần chính của câu nêu tên sự vật, hiện tượng có hoạt động, đặc điểm, trạng thái,… được miêu tả ở vị ngữ. Chủ ngữ thường trả lời cho các câu hỏi: Ai?, Con gì? Hoặc Cái gì?

- Chủ ngữ thường là danh từ, đại từ hoặc cụm danh từ, tính từ. Trong những trường hợp nhất định, động từ, tính từ hoặc cụm động từ, cụm tính từ cũng có thể làm chủ ngữ.

- Câu có thể có một hoặc nhiều chủ ngữ.

2. Ví dụ

Bố tôi // là nông dân.

   CN            VN

Em trai tôi // có mái tóc xoăn lượn sóng.

     CN                          VN

Lan // đang làm bài tập Toán cô giao về nhà.

 CN                         VN

Luyện bài tập vận dụng tại đây!