Lý thuyết về Cụm danh từ

1. Lý thuyết

a. Khái niệm

- Cụm danh từ là loại tổ hợp từ do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành.

- Cụm danh từ có ý nghĩa đầy đủ hơn và có cấu tạo phức tạp hơn một mình danh từ, nhưng hoạt động trong câu giống như một danh từ.

b. Cấu tạo của cụm danh từ

- Mô hình cụm danh từ:

- Trong cụm danh từ:

+ Các phụ ngữ ở phần trước bổ sung cho danh từ các ý nghĩa về số và lượng.

+ Các phụ ngữ ở phần sau nêu lên đặc điểm của sự vật mà danh từ biểu thị hoặc xác định vị trí của sự vật ấy trong không gian hay thời gian.

2. Ví dụ

- Những người bạn mà tôi đã gặp năm ngoái ấy.

- Bài hát do Trần Tiến sáng tác ấy.

- Những năm tháng khó khăn đó.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!