Lý thuyết về cụm danh từ

I. Khái niệm Cụm danh từ

- Cụm danh từ là loại tổ hợp từ do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành.

- Cụm danh từ có ý nghĩa đầy đủ hơn và có cấu tạo phức tạp hơn một mình danh từ, nhưng hoạt động trong câu giống như một danh từ.

II. Cấu tạo cụm danh từ

- Mô hình cụm danh từ:

- Trong cụm danh từ:

+ Các phụ ngữ ở phần trước bổ sung cho danh từ các ý nghĩa về số và lượng.

+ Các phụ ngữ ở phần sau nêu lên đặc điểm của sự vật mà danh từ biểu thị hoặc xác định vị trí của sự vật ấy trong không gian hay thời gian.

III. Ví dụ cụm danh từ

- VD1: Những người bạn mà tôi đã gặp năm ngoái ấy để lại cảm xúc trong tôi quá nhiều.

=> Trong cụm danh từ “Những người bạn mà tôi đã gặp năm ngoái ấy”:

+ Phần trước: “những”

+ Phần trung tâm: “người bạn”

+ Phần sau: “mà tôi đã gặp năm ngoái ấy”

- VD 2: Gia tài chỉ có một lưỡi búa cha để lại.

=> Trong cụm danh từ “một lưỡi búa cha để lại”:

+ Phần trước: “một”

+ Phần trung tâm: “lưỡi búa

+ Phần sau: “cha để lại

Luyện bài tập vận dụng tại đây!