Lý thuyết về Cụm động từ

1. Lý thuyết

a. Khái niệm

- Cụm động từ là loại tổ hợp từ do động từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành. Nhiều động từ phải có các từ ngữ phụ thuộc đi kèm, tạo thành cụm động từ mới trọn nghĩa.

- Cụm động từ có ý nghĩa đầy đủ hơn và có cấu tạo phức tạp hơn một mình động từ, nhưng hoạt động trong câu giống như một động từ.

b. Cấu tạo của cụm động từ

- Mô hình cụm động từ:

- Trong cụm động từ:

+ Các phụ ngữ ở phần trước bổ sung cho động từ các ý nghĩa: quan hệ thời gian; sự tiếp diễn tương tự; sự khuyến khích hoặc ngăn cản hành động; sự khẳng định hoặc phủ định hoạt động.

+ Các phụ ngữ ở phần sau bổ sung cho động từ các chi tiết về đối tượng, hướng, địa điểm, thời gian, mục đích, nguyên nhân, phương tiện và cách thức hoạt động.

2. Ví dụ

- Chúng tôi đang đi đến trường.

- Lũ trẻ vẫn còn chơi trên sân nhà.

- Cả nhà em đã ăn xong buổi tối.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!