Lý thuyết về Phó từ

1. Lý thuyết

a. Khái niệm: Phó từ là những từ chuyên đi kèm các động từ, tính từ để bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ.

b. Phân loại

Phó từ gồm 2 loại lớn:

- Phó từ đứng trước động từ, tính từ.

Những phó từ này thường bổ sung một số ý nghĩa liên quan đến hành động, trạng thái. Đặc điểm, tính chất nêu ở động từ hoặc tính từ như:

+ Quan hệ thời gian;

+ Mức độ;

+ Sự tiếp diễn tương tự;

+ Sự phủ định;

+ Sự cầu khiến.

- Phó từ đứng sau động từ, tính từ.

Những phó từ này thường bổ sung một số ý nghĩa như:

+ Mức độ;

+ Khả năng

+ Kết quả và hướng.

2. Ví dụ

- Đến bây giờ đã 4 ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa thấy cuốn sách Ngữ văn của mình đâu.

- Chiếc xe bố vừa mua cho tôi rất đẹp và phong cách.

- Tôi vô cùng ngưỡng mộ bạn lớp trưởng lớp tôi.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!