Lý thuyết về So sánh (tiếp theo)

1. Lý thuyết

Có hai kiểu so sánh:

- So sánh ngang bằng.

- So sánh không ngang bằng.

So sánh vừa có tác dụng gợi hình, giúp cho việc miêu tả sự vật, sự việc được cụ thể, sinh động; vừa có tác dụng biểu hiện tư tưởng, tình cảm sâu sắc.

2. Ví dụ

- So sánh ngang bằng:

Trẻ em như búp trên cành.

Anh em như thể tay chân.

- So sánh không ngang bằng:

Ngôi nhà sàn dài hơn cả tiếng chiêng.

Tôi yêu gia đình tôi hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!