Lý thuyết về Số từ và lượng từ

1. Lý thuyết

a. Số từ

- Số từ là những từ chỉ số lượng và thứ tự của sự vật. Khi biểu thị số lượng sự vật, số từ thường đứng trước danh từ. Khi biểu thị thứ tự, số từ đứng sau danh từ.

- Cần phân biệt số từ với những danh từ chỉ đơn vị gắn với ý nghĩa số lượng.

b. Lượng từ

- Lượng từ là những từ chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật.

- Dựa vào vị trí trong cụm danh từ, có thể chia lượng từ thành hai nhóm:

+ Nhóm chỉ ý nghĩa toàn thể;

+ Nhóm chỉ ý nghĩa tập hợp hay phân phối.

2. Ví dụ

a. Số từ

- Con lợn ấy nặng cả trăm cân chứ không ít.

- Học giỏi nhất lớp tôi là bạn lớp phó học tập.

- Bóng của hai người bạn in trên con đường dài.

b. Lượng từ

- Tôi vừa ra tiệm mua vài cuốn vở.

- Tất cả các em học sinh trong buổi học hôm nay đều thuộc bài.

- Mới có hai tháng mà tôi đã tăng lên mấy cân.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!