Lý thuyết về tóm tắt văn bản thông tin

I. Định hướng tóm tắt văn bản thông tin

1. Khái niệm

Tóm tắt văn bản thông tin là nêu ngắn gọn nội dung chính của một văn bản nào đó.

2. Trình tự tiến hành như sau:

II. Hướng dẫn quy trình tóm tắt văn bản thông tin

1. Chuẩn bị

- Đọc kĩ văn bản  - Dự kiến cách trình bày bản tóm tắt (theo cách thông dụng hoặc theo sơ đồ).

2. Tìm ý

Dựa vào phần chuẩn bị ở trên, em hãy đặt và trả lời các câu hỏi như:

- Văn bản thuật lại những ý chính nào? Thứ tự của các thông tin ấy?

3. Viết

- Có thể viết bản tóm tắt thành một đoạn văn, trong đó dùng lời văn của em kết hợp với việc sử dụng các từ ngữ chỉ thứ tự hoặc từ nối để kết nối các thông tin cụ thể hoặc có thể trình bày các thông tin chính của văn bản theo một sơ đồ nhất định.

- Bản tóm tắt phải có đầy đủ các thông tin về nguyên nhân và kết quả của sự kiện.

4. Kiểm tra và chỉnh sửa

- Đọc lại bản tóm tắt.

- Xem xét, phát hiện và sửa các lỗi về nội dung và hình thức của bản tóm tắt.

III. Ví dụ tóm tắt văn bản thông tin

Tóm tắt văn bản Điều gì giúp bóng đá Việt Nam chiến thắng?

Luyện bài tập vận dụng tại đây!