Lý thuyết về Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ

1. Lý thuyết

- Từ có thể có một nghĩa hay nhiều nghĩa.

- Chuyển nghĩa là hiện tượng thay đổi nghĩa của từ, tạo ra những từ nhiều nghĩa.

- Trong từ nhiều nghĩa có:

+ Nghĩa gốc: là nghĩa xuất hiện từ đầu, làm cơ sở để hình thành các nghĩa khác.

+ Nghĩa chuyển: là nghĩa được hình thành trên cơ sở của nghĩa gốc.

- Thông thường, trong câu, từ chỉ có một nghĩa nhất định. Tuy nhiên trong một số trường hợp, từ có thể được hiểu đồng thời theo cả nghĩa gốc lẫn nghĩa chuyển.

2. Ví dụ

- Từ “ăn”:

+ Nghĩa gốc: ăn cơm.

+ Nghĩa chuyển: ăn ảnh, ăn nắng.

- Từ “miệng”:

+ Nghĩa gốc: miệng cười tươi.

+ Nghĩa chuyển: miệng túi, miệng hố.

- Từ “vàng”:

+ Nghĩa gốc: thỏi vàng.

+ Nghĩa chuyển: tấm lòng vàng, lá vàng.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!