Lý thuyết viết biên bản

I. Định hướng viết biên bản

1. Tùy theo nội dung của từng việc mà có nhiều loại biên bản khác nhau: Bản ghi chép về một vụ việc hay một cuộc họp thảo luận.

Biển bản thường theo mẫu như sau:

II. Ví dụ biên bản

Một biên bản thường được sử dụng trong nhà trường:

Luyện bài tập vận dụng tại đây!