Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản

I. Mô hình xác suất trong trò chơi tung đồng xu

Khi tung đồng xu 1 lần, có hai kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu đó là: mặt N (ngửa); mặt S (sấp).

Hai điều cần chú ý:

- Tung đồng xu một lần;

- Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu là {S;N}. Ở đây,

 +) S: mặt sấp;

 +) N: mặt ngửa.

II. Mô hình xác suất trong trò chơi lấy vật từ trong hộp

Mô hình: Một hộp có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả bóng vàng, các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Khi lấy ngẫu nhiên một quả bóng, có ba kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra, đó là: màu xanh; màu đỏ; màu vàng.

Hai điều cần chú ý:

- Lấy ngẫu nhiên một quả bóng;

- Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra là {X;Đ;V}.Ở đây,

 +) X: bóng xanh;

 +) Đ: bóng đỏ;

 +) V: bóng vàng.

III. Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất phép thử nghiệm hoặc trò chơi

Phương pháp:

Bước 1: Nêu số lần thử nghiệm hoặc thực hiện trò chơi.

Bước 2: Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra của phép thử nghiệm hoặc trò chơi và ghi rõ tên (kí hiệu) các phần tử có trong tập hợp.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!