Ngữ âm: Cách đọc đuôi -ed

I. Bảng tổng hợp kiến thức về Cách thêm đuôi -ed

II. Đuôi ed phát âm là /d/

Ta sẽ phát âm là /d/ với các động từ kết thúc bằng các âm còn lại.

Ví dụ:

– learn /lɜːrn/ -> learned /lɜːrnd/   

– smell /smel/ -> smelled /smeld/   

– appear /əˈpɪr/ -> appeared /əˈpɪrd/   

III. Đuôi ed phát âm là /t/

Ta sẽ phát âm là /t/ với các động từ kết thúc bằng âm vô thanh như là /k/, /p/, /s/, /f/, /tʃ/, /ʃ/.

Ví dụ:

– stop /stɑːp/ -> stopped /stɑːpt/   

– cook /kʊk/ -> cooked /kʊkt/   

– dance /dæns/ -> danced /dænst/   

– jump /dʒʌmp/ -> jumped /dʒʌmpt/   

– laugh /læf/ -> laughed /læft/   

– type /taɪp/ -> typed /taɪpt/   

– watch /wɑːtʃ/ -> watched /wɑːtʃt/   

IV. Đuôi ed phát âm là /id/

Ta sẽ phát âm là /ɪd/ với các động từ kết thúc bằng âm /t/ hoặc /d/ (theo phiên âm).

Ví dụ:

– want /wɔːnt/ -> wanted  /wɔːntɪd/   

– need /niːd/ -> needed /niːdɪd/   

Luyện bài tập vận dụng tại đây!