NGỮ ÂM - UNIT 5 - ÂM /t/ VÀ /st/

Nghe một số phát âm sau

Âm /t/ Âm /st/
- take     - breakfast     
- talk      - cost     
- pretty      - fast    
- attract       - forest    
- tent     - best     

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!