Ngữ pháp: Đại từ sở hữu

I. Bảng tổng hợp kiến thức về Đại từ sở hữu

II. Định nghĩa đại từ sở hữu

Đại từ sở hữu là những đại từ để chỉ sự sở hữu và được sử dụng thường xuyên nhằm tránh sự lặp từ ỏ những câu phía trước.

Đại từ nhân xưng

Đại từ sở hữu

I

Mine

We

Ours

You

Yours

He

His

She

Hers

It

Its

They

Theirs

Ví dụ:

Her house is wide. Mine is narrow (Nhà của cô ấy rộng. Nhà của tôi hẹp.)

Ở đây đại từ sở hữu được sử dụng với vai trò là 1 chủ ngữ của câu thứ hai. Nhằm thay thế cho danh từ ngôi nhà ở câu thứ nhất, tùy nhiên nhấn mạnh sự sở hữu là “của tôi” chứ không phải “của cô ấy” như ở câu thứ nhất.

III. Cách dùng Đại từ sở hữu

Người ta dùng đại từ sở hữu để tránh không phải nhắc lại tính từ sở hữu + danh từ đã đề cập trước đó. 

Cụ thể: 

- mine = cái của tôi = my + danh từ

- yours = cái của (các) bạn = your + danh từ

Vì vậy, sau đại từ sở hữu không có danh từ theo sau.

Ví dụ:

- I gave it to my friends and to yours (= your friend).

(Tôi đưa nó cho các bạn của tôi và bạn của bạn.)

- Her shirt is white, and mine (= my shirt)  is blue.

(Áo cô ấy màu trắng còn của tôi màu xanh.)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!