Ngữ pháp: Động từ khuyết thiếu "Can"

I. Bảng tổng hợp kiến thức về Động từ khuyết thiếu "Can"

II. Định nghĩa và cách dùng động từ "Can"

“Can” là động từ khuyết thiếu. Động từ sau “Can” luôn chia ở dạng nguyên thể

Chúng ta thường dùng CAN để nói về khả năng, năng lực làm được việc gì

Ví dụ:

I can drive. (Tôi biết lái xe.)

He can read other's minds. (Anh ấy có thể đọc được suy nghĩ của người khác.)
 

III. Cấu trúc với động từ "Can"

 a. Câu khẳng định

S + can + V nguyên thể

Ví dụ:

- My father can fix everything. 

(Bố tôi có thể sửa chữa mọi thứ.)

- She can speak 5 languages. 

(Cô ấy có thể nói được 5 thứ tiếng.)

 

b. Câu phủ định

S + cannot/ can’t + V nguyên thể

Ví dụ:

- He can’t cook.

(Anh ta không biết nấu ăn)

- Fish cannot fly.

(Cá không thể bay được.)

 

c. Câu nghi vấn

Can + S + V nguyên thể?

Yes, S + can/ No, S + can’t

Ví dụ:

- Can I park here? - No, you can’t.

(Tôi có thể đỗ xe ở đây được không? - Không, bạn không thể.)  

- Can you type 100 words in a minute? - Yes, I can.

(Bạn có thể gõ được 100 từ trong 1 phút không? - Có, mình có thể.)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!