Ngữ pháp: Động từ khuyết thiếu Might

I. Bảng tổng hợp kiến thức về Động từ khuyết thiếu Might

II. Định nghĩa và cách dùng động từ "Might"

“Might”(có thể) là động từ khuyết thiếu, động từ theo sau “might” được giữa nguyên ở dạng nguyên thể.

Chúng ta thường dùng might để nói về cơ hội (khả năng) điều gì đó sẽ xảy ra hay thành sự thật (mang tính phỏng đoán).

III. Cấu trúc với động từ "Might"

a. Câu khẳng định

S + might + V nguyên thể

Ví dụ:

We might go climbing in the Alps next summer.

(Chúng ta có thể sẽ đi leo núi ở dãy Alps mùa hè tới.)

Peter might phone. If he does, ask him to ring later.

(Peter có thể gọi. Nếu anh ấy gọi, hãy bảo anh ấy gọi lại sau.)

 

b. Câu phủ định

S + might not + V nguyên thể

Chú ý: might not không có dạng viết tắt

Ví dụ:

You might not win him in the competition.

( Bạn có thể không thắng anh ta trong cuộc thi.)

He might not revise for the next exam.

( Anh ấy có thể sẽ không ôn tập cho kỳ thi tiếp theo.)

 

c. Câu nghi vấn

Might + S + V nguyên thể?

Yes, S + might/ No, S + might not

Ví dụ:

Might you go camping? 

(Cậu có thể đi cắm trại chứ?)

Might your family go to London next summer? 

(Gia đình bạn sẽ đi London vào mùa hè tới chứ?)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!