Ngữ pháp: Động từ khuyết thiếu Should

I. Bảng tổng hợp kiến thức về Động từ khuyết thiếu Should

II. Định nghĩa động từ khuyết thiếu "Should"

Should là một động từ khuyết thiếu tức là không cần chia theo các ngôi (không phân biệt chủ ngữ số ít hay số nhiều) và sau should thì luôn là một động từ nguyên thể (giữ nguyên dạng của động từ)

Công thức Should thường được sử dụng để diễn tả một điều gì là đúng, nên làm.

Ví dụ:

- You should go to bed before 10 pm.

(Bạn nên đi ngủ trước 10 giờ tối.)

- Mike should study harder. Otherwise, he will fail the upcoming exam.

(Mike nên học tập chăm chỉ hơn. Nếu không, anh ta sẽ trượt kỳ thi sắp tới.)

III. Cấu trúc với động từ "Should"

a. Câu khẳng định

S + should + V (nguyên mẫu)

Trong cấu trúc trên, Should không bao giờ biến đổi hình thức và động từ theo sau Should luôn luôn là động từ nguyên mẫu.

Ví dụ:

He should do exercise more. (Anh ấy nên tập thể dục nhiều hơn)

Lan should revise for the exam tomorrow. (Lan nên ôn tập cho bài kiểm tra ngày mai)

 

b. Câu phủ định

S + should not/ shouldn’t + V (nguyên mẫu)

Ví dụ:

Tuan shouldn’t eat too much food. (Tuấn không nên ăn quá nhiều.)

My mother shouldn’t force me to do housework. (Mẹ không nên ép tôi làm việc nhà.)

 

c. Câu nghi vấn

Should + S +  V (nguyên mẫu) ?

Ví dụ:

Should she study abroad? (Cô ấy có nên đi du học)

IV. Cách dùng động từ "Should"

- Đưa ra một lời khuyên hay lời đề nghị

Ví dụ:

You should drink plenty of water and eat plenty of vegetables.

(Bạn nên uống nhiều nước và ăn nhiều rau quả.)

 

- Nói về nghĩa vụ, tuy nhiên không mang sắc thái mạnh bằng “must”

Ví dụ:

We should do complete homework.

(Chúng tôi phải làm bài tập về nhà đầy đủ.)

 

- Dùng để hỏi ý kiến hay yêu cầu một lời khuyên với câu nghi vấn Should we/ Should I

Should + we/ I + V nguyên thể?
Ví dụ:

Should we buy a new car? (Chúng ta có nên mua một cái xe mới?)

Yes, we should. (Có, chúng ta nên mua.)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!