Ngữ pháp: Liên từ "and" & "or"

I. LIÊN TỪ "AND"

And (và): dùng để thêm thông tin vào câu nói

Ví dụ: 

- My hobbies are playing soccer and listening to music.

(Sở thích của tôi là chơi bóng đá và nghe nhạc)

- I love eating Pho and noodles.

(Tôi thích ăn phở và mì)

II. LIÊN TỪ "OR"

Or (hoặc): dùng để giới thiệu một khả năng khác hoặc một lựa chọn khác

Ví dụ: 

- Would you like tea or coffee?

(Bạn muốn trà hay cà phê?)

- In my free time, I often play video games or watch cartoons.

(Vào thời gian rảnh, tôi thường chơi điện tử hoặc xem phim hoạt hình)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!