NGỮ PHÁP - SHOULD/SHOULDN'T - UNIT 6

SHOULD/SHOULDN’T FOR ADVICE

(ĐƯA RA LỜI KHUYÊN VỚI SHOULD/SHOULDN’T)

Should là một động từ khuyết thiếu tức là không cần chia theo các ngôi (không phân biệt chủ ngữ số ít hay số nhiều) và sau should thì luôn là một động từ nguyên thể (giữ nguyên dạng của động từ)

CẤU TRÚC

Luyện bài tập vận dụng tại đây!