Ngữ pháp: Sở hữu cách

I. Bảng tổng hợp kiến thức về Sở hữu cách

II. ĐỊNH NGHĨA SỞ HỮU CÁCH

Sở hữu cách được dùng để chỉ sự sở hữu hay một mối liên hệ giữa 2 hay nhiều đối tượng, từ đó làm rõ thêm cho đối tượng đang được nhắc đến.

Ví dụ:

Lan’s book (sách của Lan)

Mum’s car (ô tô của mẹ)

III. CÁCH VIẾT SỞ HỮU CÁCH

a. Đối với danh từ số ít, thêm ‘s sau danh từ đó

Ví dụ: 

- Phong’s school is small. (Trường của Phong nhỏ.)

- This monkey’s tail is long. (Cái đuôi con khỉ này dài.)  

* Chú ý: Với danh từ số ít tận cùng là “s”, ta vẫn thêm ‘s như bình thường

Ví dụ:

- boss’s document (tài liệu của sếp)

- Doris’s jeans (quần jeans của Doris)


b. Đối với danh từ số nhiều có tận cùng là “s”, chỉ thêm dấu phẩy ngay sau danh từ, không thêm S.

Ví dụ:

- students’ library (thư viện của sinh viên)

- The teachers’ room is over there. (Phòng giáo viên ở đằng kia.) 


c. Đối với danh từ số nhiều không có tận cùng là “s” (danh từ số nhiều bất quy tắc), ta thêm ‘s phía sau danh từ.

Ví dụ:

- children’s books (sách của trẻ em) 

- men’s clothes (quần áo của đàn ông)

*** Một số danh từ số nhiều bất quy tắc như:

tooth → teeth (răng)

sheep → sheep (cừu)

foot → feet (ngón chân)

fish → fish (cá)

person → people (người)

child → children (trẻ con)

man → men (đàn ông)

woman → women (phụ nữ)

 

d. Nếu vật hay người thuộc về cả hai danh từ nối nhau bằng chữ “AND”, chỉ thêm ‘s cho danh từ thứ hai.

Ví dụ: Carol and Susan’s car (xe hơi của Carol và Susan)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!