Ngữ pháp - So sánh nhất của tính từ dài

Ta sử dụng so sánh nhất để so sánh người (hoặc vật) với tất cả người (hoặc vật) trong nhóm.

Trong câu so sánh nhất, tính từ sẽ được chia làm hai loại là tính từ dài và tính từ ngắn, trong đó:

Trong bài học này chỉ đề cập đến dạng so sánh nhất của tính từ dài.

1, Tính từ dài

- Các tính từ hai âm tiết không kết thúc bằng những đuôi nêu trong phần tính từ ngắn

Ví dụ: perfect, childish, nervous

- Các tính từ có từ ba âm tiết trở lên

Ví dụ: beautiful (ba âm tiết), intelligent (bốn âm tiết), satisfactory (năm âm tiết)

2, So sánh hơn nhất của tính từ dài

S + is/ am/ are + the most + adj (+N)

Ví dụ:

- The lion is the most dangerous animal of the three.  

(Sư tử là loài nguy hiểm nhất trong ba loài này.)

- The brown dress is the most expensive.  

(Chiếc váy màu nâu là đắt nhất.)

- Ho Chi Minh city is the most modern city in Vietnam

Luyện bài tập vận dụng tại đây!