Ngữ pháp: Thì hiện tại tiếp diễn

I. Bảng tổng hợp kiến thức về Thì Hiện tại tiếp diễn

II. Cấu trúc của thì hiện tại tiếp diễn

1 Câu khẳng định

S + am/ is/ are + V-ing

CHÚ Ý:

– S = I + am

– S = He/ She/ It + is

– S = We/ You/ They + are

=> Ta thấy động từ trong câu sử dụng thì hiện tại tiếp diễn cần phải có hai thành phần là: động từ “tobe” và “V-ing”. Với tùy từng chủ ngữ mà động từ “to be” có cách chia khác nhau.

Ví dụ:

- They are watching TV now. (Bây giờ chúng đang xem TV.)

- She is cooking with her mother. (Cô ấy đang nấu ăn với mẹ của cô ấy.)

- We are studying English. (Chúng tôi đang học Tiếng Anh.)

 

2 Câu phủ định

S + am/ is/ are + not + V-ing

CHÚ Ý:

– am not: không có dạng viết tắt

– is not = isn’t

– are not = aren’t

=> Đối với câu phủ định của thì hiện tại tiếp diễn, ta chỉ cần thêm “not” vào sau động từ “tobe” rồi cộng động từ đuôi “–ing”.​

Ví dụ:

- I am not listening to music at the moment. (Lúc này tôi đang không nghe nhạc.)

- My sister isn’t working now. (Chị gái tôi đang không làm việc.)

- They aren’t watching the TV at present. (Hiện tại họ đang không xem TV.)

 

3. Câu nghi vấn

Am/ Is/ Are + S + V-ing ?

Trả lời:

- Yes, I am. – Yes, he/ she/ it + is. – Yes, we/ you/ they + are.

- No, I + am not. – No, he/ she/ it + isn’t. – No, we/ you/ they + aren’t.

=> Đối với câu nghi vấn, ta chỉ việc đảo động từ “tobe” lên trước chủ ngữ.

Ví dụ:

Are you doing your homework? (Con đang làm bài tập về nhà phải không?)

Yes, I am./ No, I am not.

Is he going out with you? (Anh ấy đang đi chơi cùng cậu có phải không?)

Yes, he is./ No, he isn’t.

Are they studying English? (Họ đang học tiếng Anh à?)

Yes, they are./ No, they aren't.

III. Cách dùng thì hiện tại tiếp diễn

-  Diễn tả một hành động đang xảy ra ngay tại thời điểm nói

Ví dụ:

 • They are watching TV now. (Bây giờ họ đang xem TV.)
 • Tim is riding his bike to school at the moment. (Lúc này Tim đang đạp xe đến trường.)

 

- Diễn tả hành động thường xuyên lặp đi lặp lại, gây sự bực mình hay khó chịu cho người nói, thường dùng trong câu có sử dụng “always”

Ví dụ:

 • He is always coming late. (Anh ta luôn tới trễ.)
 • Why are you always putting your dirty clothes on your bed? (Sao lúc nào con cũng để quần áo bẩn trên giường thế hả?)
 • They are always arguing. (Họ luôn luôn tranh luận với nhau.)

IV. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn

a. Trạng từ chỉ thời gian

 • now: bây giờ
 • right now: ngay bây giờ
 • at the moment: lúc này
 • at present: hiện tại
 • at + giờ cụ thể (at 12 o’lock)

Ví dụ:

 • I am not listening to music at the moment. (Lúc này tôi đang không nghe nhạc)
 • It is raining now. (Trời đang mưa)

b. Trong câu có câu mệnh lệnh ngắn

 • Look! (Nhìn kìa!)
 • Listen! (Hãy nghe này!)
 • Keep silent! (Hãy im lặng!)

Ví dụ:

 • Look! The train is coming. (Nhìn kia! Tàu đang đến.)
 • Look! Somebody is trying to steal that man's wallet. (Hãy nhìn xem! Người kia đang cố ăn cắp ví tiền của người đàn ông đó.)
 • Listen! Someone is crying. (Nghe này! Ai đó đang khóc.)
 • Keep silent! The baby is sleeping. (Hãy giữ yên lặng! Em bé đang ngủ.)
 •  

***Chú ý: Những động từ sau không chia ở Hiện tại tiếp diễn mà sử dụng thì Hiện tại đơn để thay thế

1. Want : muốn

2. Like : thích

3. Love : yêu

4. Need : cần

5. Prefer : thích hơn

6. Believe : tin tưởng

7. Contain : chứa đựng

8. Taste: nếm

9. Suppose : cho rằng

10. Remember : nhớ

11. Realize : nhận ra

12. Understand: hiểu biết

13. Depend: phụ thuộc

14. Seem : dường như/ có vẻ như

15. Know : biết

16. Belong : thuộc về

17. Hope : hy vọng

18. Forget : quên

19. Hate : ghét

20. Wish : ước

22. Mean : có nghĩa là

23. Lack : thiếu

24. Appear : xuất hiện

25. Sound : nghe có vẻ như

Ví dụ:

- I like this book. (đúng)

- I’m liking this book. (sai)

V. Quy tắc thêm -ing cho động từ

- Động từ kết thúc bởi “-e” => bỏ “e” thêm “ing”
Ví dụ: have – having; make – making; write – writing; come – coming
 
- Động từ kết thúc bởi “ie”=> đổi “ie” thành “y” rồi thêm –ing.
Ví dụ: lie – lying ; die – dying.
 
- Động từ kết thúc bởi “ee”, thêm –ing mà không bỏ “-e”
Ví dụ: see – seeing; agree – agreeing
 
- Động từ kết thúc bởi phụ âm, phía trước có 1 nguyên âm, ta gấp đôi phụ âm rồi thêm “-ing”
Ví dụ: get – getting; travel – travelling

Luyện bài tập vận dụng tại đây!