Ngữ pháp: Thì hiện tại tiếp diễn mang nghĩa tương lai

1. Cách dùng

Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả hành động đã chuẩn bị kế hoạch sẵn, thường có thời gian cụ thể hoặc một kế hoạch lớn, quan trọng.

Ví dụ:

My wife has an appointment with a doctor. She is seeing Dr. Thu next Tuesday.

(Vợ tôi có hẹn với một bác sĩ. Cô ấy sẽ gặp ông Thu vào thứ 3 tuần tới).

Linh has already made his plan. He is leaving at noon tomorrow.

(Linh đã sẵn sàng kế hoạch của anh ấy. Anh ấy sắp đi vào trưa mai).

After lunch I am meeting a friend of mine. We are going shopping. Would you like to come along?

(Ăn trưa xong, tôi sẽ đi gặp một người bạn của tôi. Chúng tôi dự định đi mua sắm. Chị cũng tham gia nhé?).

 

2. Dấu hiệu nhận biết

Dựa vào các từ chỉ thời gian tương lai trong câu hoặc dựa vào chính văn cảnh thể hiện tình huống đã được lên kế hoạch

Một số trạng từ thời gian đi kèm như:

- tommorrow: ngày mai

- next…: …tới

Luyện bài tập vận dụng tại đây!