NGỮ PHÁP - UNIT 7: CÂU HỎI WH-

1. Các câu hỏi với từ để hỏi cho phép người nói tìm thêm thông tin về chủ đề mình quan tâm. Các từ để hỏi theo thông tin muốn tìm có thể được liệt kê như sau:

2. Các từ khác cũng có thể được sử dụng để hỏi các thông tin cụ thể:

Luyện bài tập vận dụng tại đây!