Ngữ pháp: Verb of liking + Ving

Để diễn tả sở thích, thích thú, ta dùng các động từ chỉ sở thích như like, love, hate, enjoy, …

Động từ theo sau động từ sở thích được chia ở dạng Ving.

- like (v) thích

- love (v) yêu thích

- hate(v) ghét

- dislike (v) không thích

- enjoy (v) thích

Ví dụ:

I love eating spicy food/ I love to eat spicy food.(Tôi thích ăn đồ ăn cay.)

Jane enjoys running.(Jane thích chạy.)

Phong hate doing DIY.(Phong ghét làm đồ tự chế.)

I dislike reading poetry. (Tôi không thích đọc thơ.)

Do you love watching TV?(Bạn có thích xem TV không?)

Tuy nhiên, với động từ “like”, “love”, “hate”, ta có thể chia động từ ở dạng to V mà không có sự thay đổi nhiều về nghĩa.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!