Phân loại thế giới sống

I. Sự cần thiết của việc phân loại thế giới sống

- Phân loại thế giới sống là cách sắp xếp sinh vật vào một hệ thống theo trật tự nhất định dựa vào:

+ Đặc điểm tế bào.

+ Mức độ tổ chức cơ thể.

+ Môi trường sống.

+ Kiểu dinh dưỡng.

- Nhiệm vụ của phân loại là phát hiện, mô tả, đặt tên và sắp xếp sinh vật vào hệ thống phân loại.

- Ý nghĩa của phân loại thế giới sống:

+ Giúp gọi đúng tên sinh vật.

+ Đưa sinh vật vào đúng nhóm phân loại.

+ Nhận ra sự đa dạng của sinh giới.

II. Hệ thống phân loại sinh vật

- Các bậc phân loại từ nhỏ đến lớn: Loài → chi/giống → họ → bộ → lớp → ngành → giới.

- Giới là bậc phân loại cao nhất của thế giới sống, bao gồm các sinh vật có chung những đặc điểm về cấu trúc tế bào, cấu tạo cơ thể, đặc điểm dinh dưỡng và sinh sản.

- Loài là bậc phân loại cơ bản, bậc phân loại càng nhỏ thì sự khác nhau giữa các sinh vật cùng bậc càng ít.


 

III. Cách gọi tên sinh vật

- Sinh vật được gọi theo các cách khác nhau:

+ Tên phổ thông: Có trong danh mục tra cứu.

+ Tên khoa học: Theo tên chi/giống và tên loài.

+ Tên địa phương: Gọi truyền thống theo vùng miền, quốc gia.

 

IV. Các giới sinh vật

- Giới là bậc phân loại cao nhất của thế giới sống, bao gồm các sinh vật có chung những đặc điểm về cấu trúc tế bào, cấu tạo cơ thể, đặc điểm dinh dưỡng và sinh sản.

- Theo Whitaker, 1969, hệ thống sinh vật được chia làm 5 giới.

 

 

 

Đặc điểm

Cấu tạo

Kiểu dinh dưỡng Môi trường sống

Đại diện

Giới Khởi sinh Tế bào nhân sơ Tự dưỡng, dị dưỡng Đa dạng Vi khuẩn E.coli
Giới Nguyên sinh - Tế bào nhân thực

- Phần lớn cơ thể đơn bào
Tự dưỡng, dị dưỡng Trong nước, trên cơ thể sinh vật Trùng roi, tảo lục

Giới Nấm

- Tế bào nhân thực

-Cơ thể đơn bào, đa bào
Dị dưỡng Đa dạng Nấm mốc, nấm men
Giới Thực vật - Tế bào nhân thực

- Cơ thể đa bào
Tự dưỡng Đa dạng, không có khả năng di chuyển Rêu tường, thông, lúa, dương xỉ
Giới Động vật - Tế bào nhân thực

- Cơ thể đa bào.
Dị dưỡng Đa dạng, có khả năng di chuyển San hô, giun đất, ếch, gà

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!