Phân loại thế giới sống (tiếp theo)

I. Khái niệm khóa lưỡng phân

- Khóa lưỡng phân là kiểu phổ biến nhất trong các khóa phân loại sinh vật.

- Nguyên tắc của khóa lưỡng phân là từ một tập hợp các đối tượng ban đầu được tách thành hai nhóm có những đặc điểm đối lập với nhau. Sau mỗi lần tách, ta được hai nhóm nhỏ hơn và khác nhau bởi các đặc điểm dùng để tách.

 

Khóa lưỡng phân của hoa sữa, sấu, cỏ mần trầu và rau má

II. Cách xây dựng khóa lưỡng phân

- Cách xây dựng khóa lưỡng phân: Xác định đặc điểm đặc trưng đối lập của mỗi sinh vật, dựa vào đó phân chia chúng thành hai nhóm cho đến khi mỗi nhóm chỉ còn lại một sinh vật.

- Các bước tiến hành xây dựng khóa lưỡng phân :

Bước 1. Xác định đặc điểm đặc trưng của mỗi đại diện sinh vật trong năm giới.

Bước 2. Dựa vào một đôi đặc điểm đối lập phân chia sinh vật thành hai nhóm.

Bước 3. Tiếp tục phân chia các nhóm trên thành hai cho đến khi mỗi nhóm chỉ còn một sinh vật.

- Ví dụ về cách xây dựng khóa lưỡng phân của bảy bộ côn trùng:

Khóa định loại bảy bộ côn trùng (bộ Không cánh, bộ Cánh nửa, bộ Hai cánh, bộ Cánh cứng, bộ Cánh vảy, bộ Cánh mạng, bộ Cánh màng) được phân biệt dựa vào:

+ Đặc điểm của cánh (có/không, một đôi/hai đôi, cấu trúc cánh).

+ Đặc điểm cấu tạo miệng (nhai nghiền/vòi hút).

+ Đặc điểm đốt cuối bụng con cái (có kim chích/không).

 

 

 

 

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!