Phân tích chi tiết Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ

I. Nhan đề và Sa pô Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ

- Nhan đề: Nêu lên sự kiện thông tin – Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ.

- Sa pô: Khái quát về chiến dịch – Là đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 – 1954 của quân và dân ta.

II. Nội dung: 3 đợt tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ

- Đợt 1 (13 đến 17/3)

+ Tiêu diệt 2 cứ điểm: Him Lam và Độc Lập.

+ Mở cửa phía Bắc và Đông Bắc cho quân ta tiến xuống lòng chảo và khu trung tâm.

- Đợt 2 (30/3 đến 30/4)

+ Đây là đợt tấn công, dai dẳng, quyết liệt nhất.

+ Ta kiểm soát các điểm cao, khu trung tâm. Quân địch rơi vào thế bị động, mất tinh thần.

- Đợt 3 (1 đến 7/5)

+ Quân ta tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm.

+ 7/5/1954 chiến dịch toàn thắng.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!