Phân tích chi tiết Hồ Chí Minh và tuyên ngôn độc lập

I. Bác yêu cầu Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ

- 4-5-1945, Hồ Chí Minh rời Pắc Bó về Tân Trào.

- Giữa tháng 5, Người yêu cầu báo vụ của OSS điện về Côn Minh, đề nghị có bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ.

→ Bước đầu chuẩn bị cho bản Tuyên ngôn Độc lập.

II. Công tác chuẩn bị và hoàn thành Tuyên ngôn Độc lập

- 22-8-1945, Bác rời Tân Trào về Hà Nội.

- Sáng 26-8-1945, Bác triệu tập và chủ trì cuộc họp Thường vụ Trung ương Đảng, bàn về nhiều vấn đề trong đó có việc ra mắt Tuyên ngôn Độc lập.

- 27-8-1945, Người tiếp các bộ trưởng mới tham gia Chính phủ và đề nghị đầu tháng 9 đọc Tuyên ngôn Độc lập, ra mắt Chính phủ. Người đưa bản thảo để các thành viên Chính Phủ yêu cầu xét duyệt kĩ.

- 28 và 29-8, ban ngày làm việc soạn thảo, ban đêm tự đánh máy Tuyên ngôn Độc lập.

- 30-8, mời một số đồng chí đến trao đổi, góp ý cho bản thảo Tuyên ngôn Độc lập.

- 31-8, Bác bổ sung một số điểm vào Tuyên ngôn Độc lập.

→ Chuẩn bị kĩ lưỡng, chu đáo vì Tuyên ngôn Độc lập không chỉ đọc cho nhân dân toàn quốc mà còn đọc cho Chính phủ Pháp, nhân dân Pháp, các nước đồng minh.

III. Bác đọc bản Tuyên ngôn Độc lập

- Thời gian: 14h ngày 2-9-1945.

- Địa điểm: Cuộc mít tinh vườn hoa Ba Đình.

- Thành phần tham gia: Hàng chục vạn đồng bào.

- Phương thức: Trên diễn đàn cao và trang nghiêm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!