Phân tích chi tiết văn bản Đeo nhạc cho mèo

1. Mở bài

- Giới thiệu khái quát về truyện ngụ ngôn (khái niệm, đặc trưng về nghệ thuật, ý nghĩa…)

- Giới thiệu về truyện “Đeo nhạc cho mèo” (tóm tắt, khái quát giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật…)

2. Thân bài

a. Cảnh họp làng chuột

- Nguyên nhân: mèo cứ xơi chuột mãi nên chuột tức giận

- Mục đích cuộc họp: tìm cách chống lại mèo

- Thành phần tham dự: đầy đủ mọi thành phần trong làng chuột như anh Chù, chú Nhắt, ông Cống…

b. Diễn biến cuộc họp làng chuột

- Lúc đầu:

   + Ông Cống đưa ra ý kiến nên mua một cái nhạc buộc vào cổ của mèo, để khi nào mèo đến, nghe tiếng nhạc, biết đường chạy trước

   + Cả làng chuột đều lấy làm phục ý kiến của ông Cống và đồng thanh ưng thuận

- Khi đã kiếm được nhạc, họp hội đồng chuột để phân công ai sẽ đeo nhạc cho mèo:

   + Cả hội đồng im phăng phắc, không một cái tai nào nhích, một cái răng nào nhe cả

   + Đùn đẩy trách nhiệm từ người này sang người khác, ai cũng sợ và phó thác trách nhiệm

   + Kết quả: chuột Chù phải nhận, vác nhạc đi tìm mèo

c. Thực hiện quyết định sau cuộc họp

- Thực hành:

   + Chù vác nhạc đi tìm mèo nhưng mới nghe tiếng mèo Chù đã sọ run cả mình, không dám tiến

   + Sợ lệ làng, phải đến gần, mèo nhe nanh, giơ vuốt, làm cho Chù khốn khổ chạy về báo tin cho làng

- Kết quả: cả làng nghe báo cũng sợ, bỏ chạy toán loạn và cho đến nay, chuột vẫn sợ mèo

3. Kết bài

- Khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản:

   + Nội dung: Truyện “Đeo nhạc cho mèo” miêu tả sinh động, sâu sắc làng chuột và từng loại chuột. Truyện khuyên nhủ người ta luôn phải cân nhắc đến điều kiện và khả năng thực hiện khi dự định làm một công việc nào đó. Truyện còn phê phán những ý tưởng viển vông, những kẻ ham sống sợ chết, chỉ bàn mà không dám hành động, trút công việc khó khăn, nguy hiểm cho những người dưới quyền

   + Nghệ thuật: miêu tả chi tiết, sinh động; mượn chuyện loài vật để nói chuyện con người

- Cảm nhận của bản thân

Luyện bài tập vận dụng tại đây!