Phân tích chi tiết văn bản Treo biển

1. Mở bài

- Giới thiệu về thể loại truyện cười (khái niệm, đặc trưng, phân loại…)

- Giới thiệu về truyện cười “treo biển” (tóm tắt, khái quát giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật…)

2. Thân bài

a. Chủ cửa hàng treo biển bán cá

- Tấm biển “Ở đây có bán cá tươi” của chủ cửa hàng có đầy đủ nội dung cần thiết của một tấm biển quảng cáo:

   + Vị trí, địa điểm: ở đây

   + Hoạt động của cửa hàng: bán

   + Loại mặt hàng được bán: cá

   + Chất lượng của mặt hàng: tươi

b. Các ý kiến góp ý và phản ứng của chủ cửa hàng

- Các ý kiến góp ý:

   + Ý kiến thứ nhất: bỏ chữ “tươi”

   + Ý kiến thứ hai: bỏ chữ “ở đây”

   + Ý kiến thứ ba: bỏ chữ “có bán”

   + Ý kiến thứ tư: bỏ chữ “cá”

→ Những lời góp ý tuy khác nhau về mặt nội dung nhưng đều cho thấy sự chủ quan, phiến diện khi nhìn nhận, đánh giá

- Phản ứng của chủ cửa hàng:

   + Thay đổi cái biển theo từng lời góp ý

   + Cất luôn cái biển

→ Không biết chọn lọc thông tin, không có chính kiến của mình

3. Kết bài

- Khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản:

   + Nội dung: phê phán nhẹ nhàng những người thiếu chủ kiến khi làm việc, không suy xét kĩ khi nghe những ý kiến khác

   + Nghệ thuật: cách tạo tình huống truyện hâp dẫn, kết thúc bất ngờ, sử dụng nhiều yếu tố gây cười…

- Bài học cho bản thân: phải có suy nghĩ, chính kiến của bản thân…

Luyện bài tập vận dụng tại đây!