Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

1. Phương hướng trên bản đồ.

* Cách xác định phương hướng trên bản đồ:

- Dựa vào các đường kinh tuyến, vĩ tuyến để xác định phương hướng trên bản đồ.

+ Đầu bên phải và của vĩ tuyến chỉ hướng đông, bên trái chỉ hướng tây.

+ Đầu phía trên kinh tuyến chỉ hướng bắc, phía dưới chỉ hướng nam.

- Với những bản đồ lược đồ không thể hiện các đường kinh, vĩ tuyến thì dựa vào mũi tên chỉ hướng Bắc trên bản đồ để xác định hướng Bắc, sau đó tìm các hướng còn lại.

Các hướng chính

2. Kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lí.

a) Khái niệm kinh độ, vĩ độ, toạ độ địa lí.

- Cách xác định vị trí của một điểm trên bản đồ, quả Địa Cầu: Vị trí của một điểm trên bản đồ (hoặc trên quả Địa Cầu) được xác định là chỗ cắt nhau của hai đường kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua điểm đó.

- Kinh độ của một địa điểm là khoảng cách tính bằng số độ từ kinh tuyến đi qua điểm đó đến kinh tuyến gốc.

- Vĩ độ của một điểm là khoảng cách tính bằng số độ từ vĩ tuyến đi qua điểm đó đến vĩ tuyến gốc.

- Kinh độ, vĩ độ của một điểm được gọi chung là toạ độ địa lí của điểm đó.

b) Cách viết toạ độ địa lí của 1 điểm.

Viết:  Kinh độ trên

          Vĩ độ dưới

3. Bài tập

a) Giả sử chúng ta muốn tới thăm một số nước trong khu vực Đông Nam Á bằng máy bay. Dựa vào bản đồ hình 12, hãy cho biết các hướng bay từ:
- Hà Nội đến Viêng Chăn.

- Hà Nội đến Gia-các-ta

- Hà Nội đến Ma-ni-la

- Cu-a-la Lăm-pơ đến Băng Cốc

- Cu-a-la Lăm-pơ đến Ma-ni-la

- Ma-ni-la đến Băng Cốc

b) Hãy ghi tọa độ địa lí các điểm A, B, C trên bản đồ hình 12.

c) Tìm trên hình 12 các điểm có tọa độ địa lí:
     

d) Quan sát hình 13, cho biết các hướng đi từ điểm 0 đến các điểm A, B, C, D

Trả lời:

a) Xác định hướng bay:

- Các chuyến bay từ Hà Nội đến:

            +  Viêng Chăn: Hướng Tây Nam.

            +  Gia-các-ta: Hướng Nam

            +  Ma-ni-la: hướng Đông Nam.

 - Các chuyến bay từ Cu-a-la Lăm-pơ đến:

            + Băng Cốc: hướng Bắc

            + Ma-ni-la: Đông Bắc

- Từ Ma-ni-la đến Băng Cốc: hướng Tây

b) Toạ độ địa lí của các điểm A,B,C như sau

c) Các điểm có toạ độ địa lí là:

d) Hướng đi từ O => A, B, C, D

+ Từ O =>A hướng Bắc

+ Từ O =>B hướng Đông

+ Từ O =>C hướng Nam

+ Từ O =>D hướng Tây

Luyện bài tập vận dụng tại đây!