So sánh từ đồng âm và từ đa nghĩa

I. Phân biệt từ đồng âm và từ đa nghĩa

1. Giống nhau

- Đều có hình thức âm thanh giống nhau (đọc và viết).

2. Khác nhau

- Từ đồng âm:

+ Là từ cùng âm thanh nhưng nghĩa khác nhau

+ Ví dụ:

Cô ấy được điểm chín (chín: chỉ một con số).

Cánh đồng bát ngát lúa chín (chín: lúa đến lúc thu hoạch).

=> Hai nghĩa không liên quan đến nhau.

- Từ nhiều nghĩa:

+ Là từ một nghĩa gốc có thể tạo thành nhiều nghĩa chuyển

+ Ví dụ:

Cánh đồng bát ngát lúa chín (nghĩa gốc).

Hãy nghĩ cho chín rồi mới nói (nghĩa chuyển: suy nghĩ kĩ càng, chắc chắn).

=> Hai nghĩa có liên quan đến nhau.

II. Một số mẹo phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa

Luyện bài tập vận dụng tại đây!