Soạn bài Bánh chưng bánh giầy siêu ngắn

Câu 1 (SGK, trang 12): 

- Hoàn cảnh: Vua Hùng chọn người nối ngôi khi giặc ngoài đã dẹp yên, vua tuổi đã già.

- Ý định: chọn người nối chí, không nhất thiết là con trưởng.

- Hình thức: thông qua cuộc thi tài, ai làm vừa ý vua sẽ được truyền ngôi.

Câu 2 (SGK, trang 12): Trong các con vua, chỉ có Lang Liêu được thần giúp đỡ vì:

- Lang Liêu là người con thiệt thòi nhất, nghèo và chỉ làm việc đồng áng, trồng lúa, khoai.

- Chàng hiểu được ý thần: lấy nguyên liệu sẵn có của nhà nông để làm ra hai loại bánh. 

Câu 3 (SGK, trang 12): Hai thứ bánh của Lang Liêu được vua cha chọn để tế Trời, Đất, Tiên vương và Lang Liêu được chọn nối ngôi vua vì:

- Lang Liêu là người biết quý trọng hạt gạo, biết dùng những thứ so bàn tay mình làm ra để lễ Tiên vương.

- Cho thấy chàng là người có tài, đức, hiếu xứng đáng trở thành minh quân trong tương lai.

Câu 4 (SGK, trang 12): Ý nghĩa của truyền thuyết “Bánh chưng, bánh giầy”:

- Giải thích nguồn gốc của bánh chưng, bánh giầy đồng thời tái hiện hình ảnh con người trong công cuộc dựng nước.

- Truyện còn phản ánh thành tựu văn minh nông nghiệp ở buổi đầu dựng nước với thái độ đề cao lao động, đề cao nghề nông và thể hiện sự thờ kính Trời, Đất và tổ tiên của nhân dân ta.