Soạn bài Số từ và lượng từ siêu ngắn

I. Số từ:

1. 

2. Từ “đôi” trong câu a không phải là số từ mà là danh từ chỉ đơn vị.

3. Tìm thêm các từ có ý nghĩa khái quát và công dụng như từ đôi: cặp, tá, chục…

   VD: Một tá bút chì.

II. Lượng từ:

1. So sánh nghĩa của các từ in đậm với nghĩa của số từ:

- Giống: cùng đứng trước danh từ.

- Khác:

+ Số từ: chỉ số lượng và thứ tự của sự vật.

+ Lượng từ: chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật.

2. Mô hình cụm danh từ:

III. LUYỆN TẬP:

Câu 1 (SGK, trang 129):

    Các số từ trong bài thơ là:

- Một, hai, ba, năm: chỉ số lượng vì đứng trước danh từ.

- Bốn, năm: chỉ thứ tự vì đứng sau danh từ.

Câu 2 (SGK, trang 129):

    Các từ in đậm trăm, ngàn, muôn trong hai dòng thơ được dùng với ý nghĩa: là số từ chỉ số lượng rất nhiều.

Câu 3 (SGK, trang 129): Nghĩa của các từ từngmỗi trong hai ví dụ:

- Giống nhau: tách ra từng cá thể, từng sự vật.

- Khác nhau:

+ từng: mang ý nghĩa lần lượt, có trình tự, hết cái này đến cái khác.

+ mỗi: nhấn mạnh sự tách biệt, không có nghĩa lần lượt theo trình tự.

Câu 4 (SGK, trang 129):  Chính tả “Lợn cưới, áo mới” (cả bài).