Soạn bài Tổng kết phần Tiếng Việt siêu ngắn

1. Các từ loại đã học

2. Các phép tu từ đã học

3. Các kiểu cấu tạo câu đã học

4. Các dấu câu đã học